محمد عمران (اطلاعات عمرانی)
 
سایت علم و فن مرجع آموزش نرم افزارهای عمرانی - مرکز دانلود نرم افزارهای تخصصی مرجع آموزش نرم افزارهای عمرانی - مرکز دانلود نرم افزارهای تخصصی

نحوه اجراي ستون‌ها


نحوه اجراي ستون‌ها 1 نحوه اجراي ستون‌ها را مي‌توان در مراحل زير بيان كرد:
الف) آرماتوربندي ستون
ب) قالب‌بندي ستون
پ) بتن‌ريزي ستون
ت) درآوردن قالب
ث) آب‌دادن
اينك به شرح هر يك از اين عناوين و قسمت‌هاي مختلف آن مي‌پردازيم:
الف) آرماتوربندي ستون
براي آرماتوربندي ستون مراحل زير انجام مي‌شود:
1. خم‌زدن ريشه ستون
2. انتقال خاموت‌ها از محل ساخت خاموت به محل ستون
3. جاگذاشتن خاموت‌ها در داخل ريشه ستون
4. انتقال ميلگردهاي طولي ستون از محل آماده‌شدن به محل ستون
5. مشخص‌كردن محل قرارگيري خاموت‌ها بر روي ميلگرد طولي با استفاده از گچ
6. بستن ميلگردهاي طولي ستون با ميلگرد ريشه هم‌قطر بوسيله سيم
7. انتقال خاموت‌ها به محل نشانه‌گذاري‌شده با گچ و بستن آن‌ها به ميلگرد
8. ديلم زدن
اينك هر كدام از عناوين گفته‌شده را توضيح مي‌دهيم.
1) خم‌زدن ريشه ستون:
ستوني كه بايد آرماتوربندي شود يا بر روي تراز پي قرار دارد يا بر روي ستون طبقه‌ پايين قرار گرفته است. براي اين كه ستون با پي در ارتباط باشد تعدادي از ميلگردها را به عنوان ميلگردهايي كه ميلگردهاي ستون بايد به آن‌ها پيوند زده شود در داخل پي قرار مي‌دهند اين ميلگردها را ريشه ستون در داخل پي گوييم. براي اين كه ستون طبقه بالا با ستون طبقه پايين در ارتباط باشد ميلگردهاي ستون طبقه پايين را تا ارتفاعي از كف طبقه بالا ادامه مي‌دهند و بعد ميلگردهاي ستون را به آن‌ها پيوند مي‌زنند.
از زمان اجراشدن اين ريشه تا زمان اجراشدن ستون به علت محيط كارگاه و جابه‌جايي انواع و اقسام وسايل در اين محيط و عوامل ديگر اين ريشه‌ها ممكن است از حالت وراستاي اوليه خود خارج شوند به همين دليل براي اجراي ستون اين ميلگردها بايد به راستاي اوليه خود بازگردند براي اين منظور عموماً با آچار F خم زده مي‌شوند يا ممكن است از لوله استفاده شود.
نحوه خم‌زدن به اين ترتيب است كه ميلگرد در داخل دهانه آچار [FONT='Times New Roman','serif']F قرار مي‌گيرد و بسته به جهتي كه بايد تحت آن جهت دوران كند آچار [FONT='Times New Roman','serif']F[/font] را اهرم كرده آچار [FONT='Times New Roman','serif']F[/font] را در آن جهت دوران مي‌دهيم يا ميلگرد را درون لوله قرار مي‌دهيم و خم مي‌زنيم

__________________

نفسم گرفت از این شهر.........

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نحوه اجراي ستون‌ها 2

2) انتقال خاموت‌ها از محل ساخت خاموت به محل ستون
در محيط كارگاه يك فضا اختصاص به درست كردن خاموت‌ها دارد. در اين فضا ميلگردها خم زده مي‌شوند و به صورت خاموت درمي‌آيند براي اين منظور وسيله مخصوصي در محيط كارگاه ساخته مي‌شود اين وسيله عبارت است از يك تخته كه بر روي آن چند صفحه ميخ شده است و بر روي صفحات نيز ميلگردهاي كوچكي جوش داده شده‌ اند تعداد ميلگردها بر روي صفحه و همچنين فاصله صفحات از يكديگر به اندازه خاموت بستگي دارد.
محل احداث ستون با محل ستون ممكن است چند طبقه فاصله داشته باشد بعد ازساخته‌شدن خاموت‌هاي مربوط به يك ستون آنها به ريسماني كه قلابي به آن وصل است قرار مي‌دهند و به بالا مي‌كشند اين كار در چند مرحله صورت مي‌گيرد.
3) جاگذاشتن خاموت‌ها در داخل ريشه ستون
بعد از انتقال خاموت‌ها به محل ستون آنها در داخل ريشه جا گذاشته مي‌شوند. اين كار ممكن است با اعمال نيرو توسط ديلم يا چكش صورت گيرد تعداد خاموت‌ها را نقشه تعيين مي‌كند.
4) انتقال ميلگردهاي طولي ستون از محل آماده‌شدن به محل ستون
در محيط كارگاه يك فضا اختصاص به بريدن ميلگردها دارد بريدن ميلگردها به 2 روش صورت مي‌گيرد:
1- قيچي
2- به وسيله هوا
معمولاً براي بريدن ميلگردهاي خيلي نازك از قيچي استفاده مي‌شود.
براي بريدن ميلگردهاي با قطر بالا از هوا استفاده مي‌شود.
براي بريدن ميلگرد به اين صورت عمل مي‌شود:
از آنجايي كه كليه ميلگردهاي يك ستون و يا حتي كليه ستون‌هاي يك طبقه داراي يك ارتفاع هستند به همين دليل براي برش چندين ميلگرد را در كنار هم طوري قرار مي‌دهند كه ابتدا و انتهاي آن‌ها كاملاً در يك راستا باشد براي قرار دادن ابتدا و انتهاي ميلگردها در يك راستا از ضربه با چكش استفاده مي‌شود. سپس بسته به اندازه موردنياز ميلگردها را با گچ شماره‌گذاري مي‌كنند و سپس يكي‌يكي از محل نشانه گذاشته شده توسط گچ در داخل دستگاه قرار داده مي‌شوند و بريده مي‌شوند.
محل احداث ستون با محل برش ميلگردها ممكن است چند طبقه فاصله داشته باشد براي انتقال ميلگردها از يك ريسمان كه يك قلاب به يك سر آن وصل است استفاده مي‌كنند و آن را از مكان برش ميلگرد به ميلگرد مي‌بندند و يك نفر كه در محل ستون است ميلگرد را به بالا مي‌كشد و در كنار ستون قرار مي‌دهد.

__________________

نفسم گرفت از این شهر.........

 

 

 

 

 

 

 

  #3

 


نحوه اجراي ستون‌ها 3 5) بستن قالب
سيستم نگهدارنده قالب در قالب‌هاي چوبي عبارت است از گوه و سنجاق.
سيستم نگهدارنده قالب در قالب‌هاي فلزي عبارت است ازپين.
يك قالب را تا نوك رامكا قرار مي‌دهند سپس قالب كناري را به قالب قرار داده شده وصل مي‌كنند. با ميخ دو لبه قالب را به هم وصل مي‌كنند سپس دو قالب ديگر را نيز به همين ترتيب به يكديگر و به دو قالب وصل مي‌شوند.
در مرحله بعد در قالب روبرويي از طرف چهارتراش توسط سنجاق به هم متصل مي‌شوند سپس فضاي خالي بين سنجاق و چهارتراش توسط گوه پوشانده مي‌شود و گوه‌ها را چكش مي‌زنند تا سنجاق را محكم نگه دارد.
در حقيقت وجود سنجاق به اين دليل است كه پس از بتن‌ريزي به علت فشار جانبي بتن قالب‌ها از هم باز شوند.
نكته: بعضي از ستون‌ها در كنار ساختمان قرار مي‌ گيرند يعني از 3 يا 2 طرف به كف اتصال دارند و از طرف‌هاي ديگر با فضاي بيرون ساختمان در تماس هستند براي قالب‌بندي اين‌گونه ستون‌ها ابتدا بايد براي آن طرفي كه به كف ارتباط ندارد يك تكيه‌گاه درست كرد تا قالب روي آن قرار گيرد اين تكيه‌گاه را توسط چهارتراش به وجود مي‌آورند چهارتراش را در لبه قرار مي‌دهند و توسط سيم به ميلگردها وصل مي‌كنند در هر طرفي كه كف ندارند بايد اين كار صورت گيرد چهارتراش‌ها توسط سنجاق ممكن است به هم متصل شوند.


6) شاقول‌كردن قالب و بستن آن‌ها توسط شمع
پس از بستن قالب بايد قالب را تراز كرد يعني مطمئن شد كه هر چهار طرف قالب در يك خط مستقيم بالا رفته‌اند براي اين منظور قالب را شاقول مي‌كنند.
شاقول وسيله‌اي است مركب از يك مخروط كه يك نخ به آن متصل است بر روي مخروط يك صفحه نازك كوچك نيز قرار دارد نخ به يك چوب وصل مي‌شود اين چوب بايد اندازه‌اش كاملاً مشخص باشد.
براي شاقول‌كردن به اين صورت عمل مي‌كنند:
ابتدا يك شمع چوبي را به قالب وصل مي‌كنند سپس چوب را كه كاملاً به قالب چوبي وصل مي‌كنند مخروط در پايين قرار مي‌گيرد نخ بايد كاملاً ساكن بايستد همان اندازه كه چوب طول دارد نخ بايد از قالب فاصله داشته باشد.
چنانچه قالب شاقول نباشد توسط شمع كه از قبل وصل شده است قالب را فشار مي‌دهند تا قالب كاملاً تراز شود.
براي فشاردادن شمع به قالب مي‌توان زير شمع گوه نصب كرد تا توسط ضربه‌زدن به گوه فشار لازم توسط شمع به قالب وارد مي‌شود يا مي‌توان توسط يك اهرم به زير شمع فشار آورد و نيروي لازم را تأمين كرد.


پ) بتن‌ريزي
نحوه بتن‌ريزي را مي‌توان در مراحل زير بيان كرد.
1. درست كردن بتن
2. ريختن بتن در قالب (مرحله اول)
3. ويبره (مرحله 1)
4. ريختن بتن (مرحله 2)
5. ويبره (مرحله 2)
6. چكش‌زدن قالب
7. شاقول‌كردن قالب
8. تاب‌برداشتن قالب
اينك هر يك از عناوين گفته‌شده را توضيح مي‌دهيم.
1) درست‌كردن بتن:
در محيط كارگاه درست‌كردن بتن به 3 شيوه صورت مي‌گيرد.
الف) به صورت دستي در محل
ب) در دستگاه بتونير
ج) با خلاطه
1-1 به صورت دستي در محل:
در اين شيوه مصالح مورد نياز براي ساختن بتن به محل بتن‌ريزي آورده مي‌شود در محل اين مصالح به خوبي با بيل با هم مخلوط مي‌شوند سپس از ساختن كپه‌اي از مصالح مخلوط‌شده شيلنگ آب به داخل كپه فرو مي‌رود و مقداري مصالح را آب مخلوط مي‌كند سپس آب‌خوري از مصالح مخلوط‌شده درست مي‌شود و مصالح به خوبي با آب مخلوط شده و بلافاصله در محل بتن‌ريزي ريخته مي‌شود.
از اين شيوه بيشتر براي بتن‌ريزي جاهايي از ساختمان استفاده مي‌شود كه حجم بتن‌ريزي كم باشد مثل يك طرف پله يا ستون پله (ستون پله در 2 مرحله اجرا مي‌شود و در هر كدام از مراحل حجم بتن‌ريزي كمي داريم).
1-2 در دستگاه بتونير:
بتونير دستگاهي است شامل يك استوانه دوار كه مصالح در آن مخلوط مي‌شوند و يك پاكت كه مصالح در درون آن قرار مي‌گيرند و به درون استوانه هدايت مي‌شوند اين دستگاه با گازوئيل كار مي‌كند.
حجم مصالحي كه در داخل بتونير قرار مي‌گيرند بيشتر از حجم مصالحي است كه در خلاطه قرار مي‌گيرند اما سرعت آن كمتر از خلاطه است.
از بتونير بيشتر در مواقع بتن‌ريزي ديوار برشي و ستون‌ها استفاده مي‌شود.

1-3 با خلاطه:
اين دستگاه كوچكتر و سبك‌تر از بتونير است و توسط گازوئيل كار مي‌كند.
عمدتاً در بتن‌ريزي سقف از اين نوع بتن‌ساز استفاده مي‌شود.
ميزان و نوع مصالح به‌كار رفته رد ساختن بتن به طرح اختلاط بتن بستگي دارد.
در مورد ستونها بتن‌ها با استفاده از بتونير ساخته مي‌شوند سپس از داخل استوانه به داخل ظرف‌هاي مخصوص حمل بتن كه انتهاي آن يك صفحه متحرك براي خارج كردن بتن دارد ريخته مي‌شود.
اين ظرف توسط بالابر به طبقه موردنظر انتقال پيدا مي‌كند و در آنجا با آزاد كردن صفحه زير طرف در داخل چرخ‌دستي ريخته مي‌شود و توسط چرخ‌دستي به محل بتن‌ريزي انتقال پيدا مي‌كند.
2) ريختن بتن در قالب (مرحله اول)
طبق اصول علمي حداكثر ارتفاع ريختن بتن بايد 60/1 باشد ولي اكثراً در بتن‌ريزي ستون‌ها اين مسئله رعايت نمي‌شود.
ابتدا زميني كه بتن بايد روي آن ريخته شود و همچنين سطل‌هايي كه بتن بايد درون آن‌ها ريخته شود تميز و مقداري با آب خيس شوند با توجه به مطلب گفته‌شده يك نفر در بالاي ستون و بر روي يك وسيله بلند مي‌ايستد تعداي سطل در پاين قرار داده مي‌شود. بتن آورده‌شده روي زمين ريخته مي‌شود و سپس داخل سطل‌ها قرار داده مي‌شود سطل‌ها دست‌به‌دست به بالاي ستون برده مي‌شود و توسط فرد موردنظر داخل ستون ريخته مي‌شود.
3) ويبره (مرحله 1)
پس از اين كه بتن تا يك ارتفاعي داخل ستون بالا رفت ويبره به بالاي ستون انتقال مي‌يابد خرطوم آن داخل بتن فرو مي‌رود و بتن ويبره مي‌شود.
4) ريختن بتن (مرحله 2)
بعد از ويبره‌كردن بتن، بتن‌ريزي ادامه پيدا مي‌كند منتها سؤال اينجاست كه چه‌طور مشخص كنيم كه تا ارتفاع موردنظر در نقشه بتن بريزيم؟ براي اين منظور ستون را شيلنگ تراز مي‌كنند ارتفاع ستون را روي قالب مشخص مي‌كنند بعد در محل نشانه‌گذاري‌شده ميخ مي‌كوبند و بعد تا آن ارتفاع بتن مي‌ريزند.
5) ويبره (مرحله 2)
بعد از اتمام بتن‌ريزي، بتن را از محلي كه قبلاً ويبره كرده بودند به بالا ويبره مي‌كنند از آنجا كه بتن بعد از ويبره افت ارتفاع پيدا مي‌كند لازم است بتن حتماً تا ارتفاع ميخ باشد اگر پايين‌تر از ميخ بود دوباره بتن مي‌ريزيم يا از همان ابتدا كمي بالاتر از ميخ بتن مي‌ريزيم تا بعد از ويبره به ارتفاع ميخ برسد.

__________________

نفسم گرفت از این شهر.........

 

 

 

 

 

 

 

  #4

 

 

 


نحوه اجراي ستون‌ها4 6) چكش‌زدن قالب
در حين بتن‌ريزي و همچنين در حين ويبره‌كردن توسط چكش به بدنه قالب ضرباتي وارد مي‌شود.
7‌) شاقول‌كردن قالب
بعد از اتمام بتن‌ريزي و ويبره‌كردن ممكن است تراز قالب بتن به هم بخورد (به علت فشار جانبي ارتعاشات ويبره) به همين دليل بعد از اتمام بتن‌ريزي و ويبره‌كردن دوباره قالب را شاقول مي‌كنند و تنظيمات قالب را انجام مي‌دهند.
8) تاب‌برداشتن قالب
در حين بتن‌ريزي و ويبره‌كردن ممكن است قالب حركت چرخشي انجام دهد به همين دليل بعد از اتمام بتن‌ريزي و ويبره‌كردن اين حركت چرخشي قالب را از بين مي‌برند براي اين منظور بسته به جهت چرخش يك سنجاق در چهارتراش قرار مي‌دهند و آن را با گوه محكم مي‌كنند سپس در انتهاي ديگر سنجاق كه آزاد است شمع چوبي را قرار مي‌دهد بدين وسيله يك اهرم درست مي‌كنند كه قادر به چرخاندن قالب در يك جهت معين است سپس قالب را مي‌چرخانند تا تراز شود و آن را در همين حالت توسط شمع، قالب را در جهتي چرخاند كه تراز شود.


ت) درآوردن قالب:
بعد از حدود يك نصفه روز بتن خود را مي‌گيرد و بايد قالب درآورده شود.
سنجاق‌ها باز مي‌شوند و در محل اتصال يك قالب به قالب ديگر گوه گذاشته مي‌شود تا اين درز باز شود و قالب‌ها از هم جدا شوند.
يك نفر در بالاي ستون مي‌ايستد و تخته را با پا هل مي‌دهد تا از بتن جدا شود.
ث) آب‌دادن بتن:
بعد از درآوردن قالب يك گوني به دور ستون مي‌پيچند و گوني را خيس مي‌كنند و به اين وسيله بتن عمل‌آوري مي‌شود.
چند نكته ديگر:
1) شيلنگ‌ترازكردن:
تمامي نقاط يك سقف داراي كد ارتفاعي يكساني نيستند بنابراين اگر بخواهيم براساس نقاط كف ستون‌ها ارتفاع ستون‌ها را مشخص كنيم در يك طبقه ارتفاع‌هاي متفاوتي براي ستون‌ها خواهيم داشت و سر ستون‌ها در يك راستا نمي‌ايستند به همين دليل ستوني را در طبقه مشخص مي‌كنند به نام ستون مادر كه اين ستون اول از ساير ستون‌ها بتن‌ريزي مي‌شود.
در روي ستون‌ها در ارتفاع مشخصي را تعيين مي‌كنند.
با شيلنگ تراز همين ارتفاع را براي ساير ستون‌ها مشخص مي‌كنند شيلنگ‌تراز يك شيلنگ با قطر كم است كه آن را از هوا كاملاً خالي كرده و داخل آن آب مي‌ريزند يك سر بر روي ستون مادر و يك سر ديگر روي ستون ديگر قرار مي‌ گيرد آدمي كه روي ستون مادر قرار دارد آن‌قدر سر تراز آب را روي ستون بالا و پايين مي‌برد كه تراز آب كاملاً ساكن و صاف بايستد در اين صورت فرد در ستون مادر به فرد در روي ستون ديگر اعلام مي‌كند كه علامت را بزند و فرد بر روي ستون ديگر در مكاني كه تراز آب قرار دارد علامت را مي‌زند.
به اين ترتيب هر ستون با استفاده از ستون مادر يا ستون‌هايي كه شيلنگ‌تراز شده‌اند شيلنگ‌تراز مي‌شوند به اين ترتيب اين علامت‌ها معيار اندازه‌گيري قرار مي‌گيرند زيرا ارتفاع آن‌ها مشخص است. علامت همه ستون داراي اين ارتفاع است.
2) دوتكه‌كردن خاموت:
در محلي كه تير به ستون مي‌رسد و گره تشكيل مي‌شود يك فضاي بسته حجمي به وجود مي‌آيد اگر در نقشه خاموتي در اين فضا پيش‌بيني‌شده باشد براي اجرا خاموت را به 2 قسمت تقسيم مي‌كنند و هر قسمت را داخل اين حجم مي‌كنند و از مكان بريده‌شده به هم پيوند مي‌زنند.

__________________

نفسم گرفت از این شهر.........


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۷ فروردین۱۳۸۹ توسط محمد شیخی قلعه سردی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک